UnivIS

Jingjing Tian, M. Sc.

  • Job title: Doktorandin, Forschungsgruppe SSD (Solar and Semiconductor Devices)
  • Organization: Department Werkstoffwissenschaften (WW)
  • Working group: Lehrstuhl für Werkstoffwissenschaften (Materialien der Elektronik und der Energietechnologie)
  • Email: jingjing.tian@fau.de