Navigation

Jingjing Tian, M. Sc.

  • Job title: Doktorandin, Forschungsgruppe SSD (Solar and Semiconductor Devices)
  • Organisation: Department Werkstoffwissenschaften (WW)
  • Working group: Lehrstuhl für Werkstoffwissenschaften (Materialien der Elektronik und der Energietechnologie)
  • Fax number: 09131 85-28495
  • Email: jingjing.tian@fau.de
  • Address:
    Martensstr . 7
    91058 Erlangen