UnivIS

Dr. Jianchang Wu

  • Job title: Postdoc, Forschungsgruppe HTE (High Throughput Engineering)
  • Organization: Department Werkstoffwissenschaften (WW)
  • Working group: Lehrstuhl für Werkstoffwissenschaften (Materialien der Elektronik und der Energietechnologie)
  • Phone number: +49 9131 12538322
  • Email: jianchang.wu@fau.de