Navigation

Dr. rer. nat. Larry Lüer

  • Job title: Postdoc, Forschungsgruppe HT
  • Organisation: Department Werkstoffwissenschaften (WW)
  • Working group: Lehrstuhl für Werkstoffwissenschaften (Materialien der Elektronik und der Energietechnologie)
  • Fax number: 09131 85-28495
  • Email: larry.lueer@fau.de
  • Address:
    Martensstr . 7
    91058 Erlangen