UnivIS

Mengqin Kong, M. Sc.

  • Job title: Doktorandin, Forschungsgruppe P&L
  • Organization: Department Werkstoffwissenschaften (WW)
  • Working group: Lehrstuhl für Werkstoffwissenschaften (Materialien der Elektronik und der Energietechnologie)
  • Phone number: +49 9131 85-27472
  • Email: mengqin.kong@fau.de