UnivIS

Sumbal Jamshaid, M. Sc.

  • Job title: Doktorandin, Forschungsgruppe Forschungsgruppe CGL (Crystal Growth Lab)
  • Organization: Department Werkstoffwissenschaften (WW)
  • Working group: Lehrstuhl für Werkstoffwissenschaften (Materialien der Elektronik und der Energietechnologie)
  • Phone number: +49 9131 85-27719
  • Email: sumbal.jamshaid@fau.de