UnivIS

Zijian Peng, M. Eng

  • Job title: Doktorand, Forschungsgruppe Device
  • Organization: Department Werkstoffwissenschaften (WW)
  • Working group: Lehrstuhl für Werkstoffwissenschaften (Materialien der Elektronik und der Energietechnologie)
  • Phone number: +49 9131 85-27634
  • Email: zijian.peng@fau.de