UnivIS

Violetta Kalancha, M. Sc.

  • Job title: Doktorandin, Forschungsgruppe P&L (Phosphors & Light)
  • Organization: Department Werkstoffwissenschaften (WW)
  • Working group: Lehrstuhl für Werkstoffwissenschaften (Materialien der Elektronik und der Energietechnologie)
  • Phone number: +49 9131 85-27730
  • Email: violetta.kalancha@fau.de